Cele statutowe

     

Cele statutowe.

STATUT STOWARZYSZENIA

„POMOST”

 

 

 

"Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym."
                                                                                                    (Phil Bosmans)
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

 

§1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka
i Rodzinę „POMOST”
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających w zorganizowaniu działalności Niepublicznego Przedszkola, Punktu Przedszkolnego, niesienie pomocy i wspieranie rozwoju dziecka i rodzinę.

 

§2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Morągu

 

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
z dn. 07.04.1989r. (tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. nr 79; poz. 855) oraz niniejszego Statutu i  z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnym celu działania.

 

 

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

 

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizując swój cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

 

§ 9

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą  według ogólnych  zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 11

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

 

 

Rozdział  2. Cele i sposoby działania.

 

§ 12

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)    Wspomaganie, ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

2)    Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości stowarzyszenia, w miarę zapotrzebowania organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

3)    Prowadzenie ćwiczeń i zabaw wspomagających rozwój dziecka.

4)    Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.

5)    Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji dla rodziców i opiekunów.

6)    Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci.

7)    Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych dzieci.

8)    Promocja i wspieranie idei wolontariatu.

9)    Kształtowanie, rozpowszechnianie zachowań proekologicznych.

10)Prowadzenie ćwiczeń sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

11)Prowadzenie szkoleń, kursów dzięki ,którym osoby zagrożone wykluczeniem społeczny będą mogły nabyć, zmienić kwalifikacje, kompetencje kluczowe.

12)Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

13)Działalność na rzecz integracji społecznej, zawodowej.

14)Wspieranie i promowanie zasady równości  szans kobiet i mężczyzn.

15)Wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych (podnoszenie aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej).

16)Podnoszenie jakości infrastruktury na rzecz społeczności lokalnej na terenie gminy Morąg.

2. Zadaniami Stowarzyszenia są:

1)    Założenie i prowadzenie przedszkola, punktu przedszkolnego, zespołu przedszkolnego, klubu malucha.

2)    Tworzenie, prowadzenie pozaszkolnych form integracji społecznej (świetlice środowiskowe, kluby), realizujące  zadania w zakresie reintegracji zawodowej
i społecznej.

3)    Wymiana informacji z rodzicami, opiekunami.

4)    Stwarzanie dzieciom warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągnięcia celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie oraz najbliższe otoczenie

5)    Działania mające na celu integrowanie się ze środowiskiem lokalnym, społecznym, organizowanie imprez okolicznościowych i artystycznych

6)    Kształtowanie i rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej

7)    Współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, placówkami
o podobnych celach działania.

8)    Prowadzenie zajęć edukacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych, organizacja czasu wolnego.

9)    Propagowanie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem  środowiska wiejskiego.

10)Pisanie i realizacja projektów.

 

§ 13

 1. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność nieodpłatną w zakresie:

1)     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

2)     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

3)     Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

4)     Działalność wspomagająca edukację,

5)    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6)    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

7)    Organizowanie seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, sympozjów
i warsztatów służących przedstawianiu problemów ludzi niepełnosprawnych
i sposobów ich rozwiązywania,

8)    Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

9)    Organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i z trudnościami,

10)Prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej dla rodziców
i opiekunów osób niepełnosprawnych,

11)Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność odpłatną w zakresie:

1)    Wydawanie książek, broszur i ulotek dotyczących osób niepełnosprawnych

2)    organizowanie seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, sympozjów
i warsztatów służących przedstawianiu problemów ludzi niepełnosprawnych
i sposobów ich rozwiązywania,

3)    Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

4)    Organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i z trudnościami

5)    Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie,

6)    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –  sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

 

Rozdział 3. Członkowie. Ich prawa i obowiązki.

 

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być młodzież studiująca, pracująca
i ucząca się po ukończeniu osiemnastego roku życia oraz pozostali pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  

§ 15

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 2. Kandydat na członka Stowarzyszenia zgłasza pisemną deklarację, po uprzedniej rekomendacji 3 członków Stowarzyszenia. Rekomendacja jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procedury wpisu na listę członków.
 3. Wymóg rekomendacji nie dotyczy osób prawnych. 

 

§ 16

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 1. opłacać składki – na zasadzie dobrowolności,

c. Zabiegać o stan i dobrą opinię społeczną oraz klimat wokół Stowarzyszenia
,,Pomost”,

d. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

e. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,

f. Dbać o jego dobre imię.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:

a. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 17

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę o przyjęciu bądź nie danej osoby prawnej.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają
  z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §14 ust. 2 pkt. a-c.

 

§ 18

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2. Wykluczenie przez Zarząd:

a. Za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b. Za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c. Na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt. a-b,

d. Z powodu pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3. Z chwilą śmierci członka.

 

§ 19

Od uchwały w przedmiocie wykluczenia członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział 4. Organy stowarzyszenia.

 

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja rewizyjna:

 

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej dwa razy na dwanaście miesięcy lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków, lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przez terminem rozpoczęcia obrad.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków, gdy na Walnym Zgromadzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian,

b. Uchwalenie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

c. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, który odbywa się w głosowaniu jawnym, skład wybierany jest się na pierwszym posiedzeniu,

d. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

e. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f. Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

g. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

h. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Przy zmianie Statutu, odwołaniu Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia, wymagana jest bezwzględna większość przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 23

 1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Głównym reprezentantem Zarządu jest  Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes, Skarbnik.
 3. Do reprezentowania Zarządu może również inna osoba , upoważniona pisemnie przez Zarząd.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego członków tj. trzech osób.
 5. Zarząd może dokooptować w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w miejsce członka ustępującego bez akceptacji Walnego Zgromadzenia.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:

a. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków ustępujących.

b. Dwie osoby zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i działają w jego imieniu. Uprawnione są do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych.

c. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e. Zapewnianie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia,

f. Zapewnianie wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia,

g. Ustalanie zasad polityki finansowej Stowarzyszenia,

h. Powoływanie zespołów do realizacji określonych zadań,

i. Ustalanie wysokości składek członkowskich,

j. Zatrudnianie pracowników.

 

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
  i jednego członka zwyczajnego wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków tj. trzech osób.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

 

§ 25

W przypadku zmiany składu osobowego władz stowarzyszenia uzupełnienie ich składu następuje w drodze kooptacji nie większej niż 1/3 członków.

 

§ 26

Zabrania się:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 5. Majątek i fundusze.

 

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a. składki członkowskie;

b. wpływy z działalności statutowej;

c. dotacje, darowizny, zapisy itp.

2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a. Składki członkowskie,

b. Darowizny i dotacje,

c. Dochody pochodzące z ofiarności i dotacji publicznej,

 1. Środki pochodzące ze spadków oraz zapisów.

f. Działalność gospodarcza prowadzona na zasadach określonych odrębnymi przepisami

g. zbiórki publiczne, loterie, kiermasze.

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów i nie może być do podziału jego członków.

5. Fundusze stowarzyszenia mogą być używane wyłącznie na realizację zadań określonych statutem.

6. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby łącznie: prezes lub wiceprezes lub skarbnik.

7. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa, lub skarbnika.

 

 

Rozdział 6. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 28

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa       sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 z 1989r., poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

06.01.2012 r., Morąg.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska